Privacybeleid

De bescherming van persoonsgegevens en de verantwoorde omgang met de informatie die u ons toevertrouwt, zijn belangrijke en bijzondere aandachtspunten voor ons. We respecteren en beschermen de persoonlijke rechten van elk individu.

Wij vinden het belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij het behandelen van onze aanbiedingen en vragen u daarom om op elk moment en op welke manier dan ook contact met ons op te nemen zodra u een zorgen over uw verblijf of uw data. In de toeristische branche is het gebruikelijk dat reserveringen met meerdere reizigers door een reisaanvrager worden doorgestuurd naar alle gegevens van alle reizigers. Aangezien wij verplicht zijn deze informatie aan alle medereizigers ter beschikking te stellen, willen wij u als reiziger vragen deze informatie aan uw medereizigers door te geven.

Onze contactgegevens zijn als volgt:

Hotel Mühlenthal GmbH
Bachtalstraße 214
66773 Schwalbach
info@hotel-muehlenthal.de

Onze functionaris voor gegevensbescherming Ursula Haas, die te bereiken is op het opgegeven e-mailadres, zorgt er niet alleen voor dat onze processen in overeenstemming zijn met de wet, maar is ook uw contactpersoon voor gegevensverwerking bij ons.

Onze websites kunnen meestal worden gebruikt voor informatieve doeleinden zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze website persoonsgegevens worden verzameld, gebeurt dit altijd vrijwillig en in verband met het gebruik van een van onze diensten (bijv. boekings-/reserveringsformulier, contactformulier).

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie via e-mail) ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. In principe is de omvang van uw geregistreerde gegevens altijd beperkt tot het noodzakelijke minimum, wat nodig is voor een snelle en probleemloze afhandeling van uw aanvraag.

De volledige website-oproep / gegevensoverdracht tussen uw browser en onze systemen is gecodeerd. We gebruiken Secure Socket Layers (SSL) encryptietechnologie. SSL-technologie beschermt en versleutelt uw gegevens. Het maakt een buitengewoon hoog beveiligingsniveau voor gegevensoverdracht mogelijk.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telemediawet (TMG), de Federale Wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG).

Verzameling van gegevens

De volgende categorieën tonen de processen en procedures waarin gegevens kunnen worden verzameld:

Neem contact met ons op

 • Via het contactformulier op onze website
 • Per e-mail
 • Telefonisch
 • Per post
 • Via Facebook
 • Per persoonlijk contact ter plaatse/op beurzen

Abonnementen

 • Nieuwsbrief per e-mail

Agentschap & Adviesdiensten

 • Boekings- en offerteaanvragen
 • Informatieverzoeken en aanvullende diensten (bijv. verhuur van e-bikes)
 • Indienen van betalingsverwerkingsinformatie
 • Reserveringsbestellingen

Wanneer u contact met ons opneemt, wordt u mogelijk gevraagd om persoonlijke gegevens (bijv. naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, enz.) worden gebruikt om uw reserveringsaanvraag te verwerken. In sommige gevallen wordt er ook om betalingsgerelateerde informatie (creditcardnummer, bankgegevens, enz.) gevraagd als dit nodig is om uw verzoek te verwerken.

In de huidige praktijk worden de gegevens voor reserveringen met meerdere reizigers slechts door één reisaanvrager doorgegeven. We gaan ervan uit dat de persoon die de reis registreert ons de gegevens van alle deelnemers met hun toestemming stuurt en de gegevensbeschermingsinformatie naar alle betrokken medereizigers stuurt.

We verzekeren u dat we alle persoonlijke en betalingsgerelateerde gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

Wij verbinden ons ertoe de bij het gebruik van de aangeboden diensten verzamelde, verwerkte en opgeslagen persoonsgegevens uitsluitend voor onze eigen doeleinden en voor het verwerken van contracten die tot stand zijn gekomen met onze samenwerking met de relevante reisaanbieders.

Met onze eigen doeleinden bedoelen we ondersteunende doeleinden (bijv. informatie over het verloop van een verblijf, wijzigingen in reserveringen, informatie over de gebruikte diensten, enz.) en informatieve doeleinden (bijv. Verzenden van e-mailnieuwsbrieven voor klanten, kortingsacties voor bestaande klanten, enz.).

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Uitgesloten zijn de aan uw verblijf gerelateerde touroperators en partnerbedrijven die noodzakelijk zijn ter ondersteuning van onze bedrijfsprocessen. In deze gevallen is de reikwijdte van de verzonden gegevens echter beperkt tot het noodzakelijke minimum.

Als servicegerichte toeristische dienstverlener zijn de hoge kwaliteit van onze aanbiedingen en de vlotte en snelle afhandeling van uw zorgen belangrijk voor ons. We kenmerken ons door een zeer hoge klanttevredenheid, wat ook tot uiting komt in een hoog percentage terugkerende en vaste klanten.

Om bij een hernieuwde verzending van een reserveringsaanvraag recht te doen aan de belangen van een (vaste) klant, om snelle, ongecompliceerde en terugkerende diensten te kunnen aanbieden bewaren wij uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd, maar maximaal tot uw bezwaar, intrekking of verzoek tot verwijdering. We houden ons aan de minimale gegevens die wettelijk vereist zijn.

Wij wijzen u erop dat uw reserveringsaanvragen alleen correct kunnen worden verwerkt met de nodige persoonsgegevens. Als we deze niet hebben, behouden we ons het recht voor om ons aanbod of het contract te herroepen.

In overeenstemming met de AVG willen wij u informeren over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 1. Recht op informatie: U kunt van ons een bevestiging vragen of er persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt. Als een dergelijke verwerking aanwezig is, kunt u bij ons verschillende informatie opvragen, zoals de doeleinden van de verwerking, de geplande duur van de opslag, het bestaan ​​van een recht van beroep, enz.
 2. Recht op rectificatie: U heeft het recht op rectificatie en/of aanvulling indien de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. We moeten de correctie onmiddellijk doorvoeren.
 3. Recht op beperking van de verwerking: U kunt onder verschillende voorwaarden verzoeken om beperking van de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan twijfels over de juistheid, de verwerking onrechtmatig is of wij de gegevens niet meer nodig hebben. We moeten u laten weten wanneer de beperking wordt opgeheven.
 4. Recht op verwijdering: Op basis van bepaalde redenen kunt u verzoeken om verwijdering van uw gegevens. Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn dat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, u heeft uw toestemming ingetrokken, u heeft bezwaar gemaakt, wij hebben uw gegevens onrechtmatig verwerkt etc.
 5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht om uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat aan u ter beschikking te stellen en op uw verzoek aan derden over te dragen .
 6. Recht om bezwaar te maken: U heeft het recht, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dat is gebaseerd op artikel 6 Paragraaf 1 letter e of f AVG om bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
 7. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de locatie van de vermeende overtreding, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

Gebruikers die onze nieuwsbrief niet langer willen ontvangen, kunnen via een link onderaan de nieuwsbrief te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van hun gegevens voor reclamedoeleinden. Een informele e-mail aan info@hotel-muehlenthal.de met de juiste inhoud is ook voldoende.

We gebruiken de MailChimp-software van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS om de nieuwsbrief te verzenden.

p>

De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers, evenals hun andere gegevens die in deze kennisgeving worden beschreven, worden opgeslagen op de MailChimp-servers in de VS. MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden en te evalueren. Volgens eigen informatie kan MailChimp deze gegevens ook gebruiken om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

Wij zijn overtuigd van de betrouwbaarheid en IT- en gegevensbeveiliging van MailChimp. MailChimp is gecertificeerd onder de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en zet zich daarom in om te voldoen aan de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming. Verder hebben wij met MailChimp een "Verwerkersovereenkomst" gesloten. Dit is een contract waarin MailChimp zich ertoe verbindt de gegevens van onze gebruikers te beschermen, de relevante voorschriften voor gegevensbescherming na te leven en in het bijzonder geen gegevens door te geven aan derden.

Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze medewerkers en alle personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking zijn verplicht tot geheimhouding en vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens.

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via een internetbrowser op uw computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Door cookies te gebruiken, kunnen we u gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website voorkomen door middel van de op de website aangeboden instellingen of door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en daarmee permanent bezwaar maken tegen de plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

We willen erop wijzen dat volledig gebruik van al onze aanbiedingen zonder cookies niet mogelijk is. Voor een succesvolle reservering via de website van HRS zijn cookies nodig. Met name het controleren van de boekingsgegevens en het toewijzen van Mühlenthal-reserveringen zou anders niet mogelijk zijn.

Onze websites gebruiken zogenaamde weblettertypen die door Google worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Ga voor meer informatie over Google Web Fonts naar https://developers.google. com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy / /

Onze websites maken gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Browser-plug-in

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:< /p>

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ?hl=de

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens voor sommige van onze websites verzamelt door op een van de volgende links te klikken. Daar heeft u de mogelijkheid om een ​​zogenaamde opt-out-cookie in te stellen, die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan de betreffende website verhindert

Google Analytics uitschakelen op www.muehlenthal.de.

IP-anonimisering

We gebruiken de functie "Activering van IP-anonimisering" op onze websites. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google vooraf ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Individuele tabbladen op onze website kunnen gebruik maken van sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Deze plug-ins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging "Facebook Social Plugin". Een algemeen overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/ plug-ins/ ?locale=de_DE.

Als u een website op onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser verzonden, die deze in de website integreert. Door de integratie van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt bezocht. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek toewijzen aan uw Facebook-account. Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" te klikken of een opmerking te plaatsen, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van uw browser naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook. Om ervoor te zorgen dat Facebook via onze website geen gegevens over u verzamelt, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt.

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevens op onze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op de volgende link: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.